Friday, May 20, 2022

તમામ તાલીમાર્થીઓએ રોજ વેબસાઇટની મુલાકાત લેતા રહેવું નવી અપડેટ અને સૂચનાઓ મૂકવામાં આવશે.....


તારીખ: 21/05/22

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨ માટે એડમિશનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગયેલ છે. પ્રવેશ માટે યુનિવર્સિટીની 
વેબસાઇટની મુલાકાત લેશો. વધુ માહિતી માટે કોલેજનો રૂબરૂ સંપર્ક કરશો....

યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ લિન્ક નીચે છે.  

https://www.iite.ac.in

નેશનલ કાઉન્સીલ ફોર ટીચર એજયુકેશનની વેબસાઇટ લીંક નીચે પ્રમાણે છે. 
(કોલેજની માન્યતા તપાસવા માટે)

https://ncte.gov.in/website/RecognizedInstitutions.aspxડો.કે.એસ.ડેડૂન 
ઇ.ચા. પ્રાચાર્ય