Friday, June 18, 2021

તમામ તાલીમાર્થીઓએ રોજ વેબસાઇટની મુલાકાત લેતા રહેવું નવી અપડેટ અને સૂચનાઓ મૂકવામાં આવશે.....


તારીખ: ૧૮.૦૬.૨૦૨૧

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ બી.એડ પ્રવેશ માટેની કામગીરી શરૂ થઈ ગયેલ છે. 
ઓનલાઈન અરજી કરવા આઇઆઇટીઇ ની વેબસાઇટની મુલાકાત લેશો.....

https://www.iite.ac.in/admission


ડો.કે.એસ.ડેડૂન 
ઇ.ચા. પ્રાચાર્ય